top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Creatief Schrijven vzw

 

Ondernemingsgegevens 


Creatief Schrijven vzw

Gitschotellei 138

2600 Antwerpen

 

info@creatiefschrijven.be
03 229 09 90
 

Ondernemingsnummer 0478.925.820

Vereniging zonder winstoogmerk

Als vzw zijn wij vrijgesteld van btw. 

Frank Vandamme, p/a Creatief Schrijven vzw, RPR Antwerpen.


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Creatief Schrijven vzw, een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Gitschotellei 138, RPR Antwerpen, (hierna 'Creatief Schrijven vzw' of ‘wij’ of ‘we’, of ‘de verkoper’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna ‘klant’, ‘koper’, ‘Consument’ of ‘u’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Creatief Schrijven vzw moet de klant deze Voorwaarden aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Creatief Schrijven vzw aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. 

 

Verzendkosten worden berekend op basis van de bestelde producten en het afleveradres voor de producten.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Creatief Schrijven vzw niet. Creatief Schrijven vzw is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Creatief Schrijven vzw is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Creatief Schrijven vzw. Creatief Schrijven vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Online aankopen bij Creatief Schrijven vzw gebeuren via creatiefschrijven.shop. De klant klikt op de gewenste producten, duidt aan hoeveel exemplaren van elk product hij wil ontvangen en drukt op ‘in winkelwagen. Bij de winkelwagen ziet de klant een overzicht van alle geselecteerde producten. Na te drukken op ‘afrekenen’ vult de klant al zijn gegevens in. In de volgende stap worden verzendkosten berekend. Nu gaat de klant naar de betaalmodule van Mollie. Na de betaling is de bestelling afgerond.

De klant ontvangt een bevestigingsmail over de bestelling. 


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Bancontact

  • KBC/CBC payment button

  • Belfius Direct Net

  • Krediet-/debetkaarten

  • iDEAL

  • SEPA (overschrijving)
     

Creatief Schrijven vzw is gerechtigd een bestelling te weigeren vanwege een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenen en worden bepaald op basis van het gewicht van uw bestelling. Voor uw betaling ziet u de verzendkosten.

Producten worden wereldwijd geleverd (m.u.v. Afghanistan, Iran, Jemen, Noord-Korea, Rusland en Somalië). Producten worden geleverd door lokale leveranciers. In België is dat bPost. 

 

De levering van producten zal zo spoedig mogelijk geschieden. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald is dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst en aanvaarding van de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

 

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Creatief Schrijven vzw. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf bij levering aan de vervoerder.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Creatief Schrijven vzw. 

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Creatief Schrijven vzw te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Creatief Schrijven vzw.

 

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Creatief Schrijven vzw, Gitschotellei 138, 2600 Antwerpen, info@creatiefschrijven.be, 03 229 09 90 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De klant moet de goederen zonder uitstel, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Creatief Schrijven vzw heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Creatief Schrijven vzw, Gitschotellei 138, 2600 Antwerpen. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer tien (10) EUR. 

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Creatief Schrijven vzw zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

Alleeb artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

 

Creatief Schrijven vzw betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zo'n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Creatief Schrijven vzw klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Creatief Schrijven vzw.


Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Creatief Schrijven vzw zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. 

 

Artikel 9: klantendienst 


De klantendienst van Creatief Schrijven vzw is bereikbaar op het telefoonnummer +32 32 229 09 90, via e-mail op info@creatiefschrijven.be of per post op het volgende adres Gitschotellei 138, 2600 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Creatief Schrijven vzw beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Creatief Schrijven vzw zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

Het volledige privacybeleid van Creatief Schrijven vzw vindt de klant hier

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. U kan uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. 

 

Prestatie- of analytische cookies

Deze cookies stellen Creatief Schrijven vzw in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wie wanneer welke pagina’s van onze website heeft bezocht. Het gevolg is dat wij onze website en ons aanbod niet kunnen verbeteren in het voordeel van onze klanten. 

 

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat extra functies en persoonlijke instellingen op onze website, zoals bijvoorbeeld taalkeuzes of videobeelden, werken. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe technologiepartners. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige onderdelen van onze website  wellicht niet correct.

 

Marketingcookies

Deze cookies kunnen door ons of door externe partners en adverteerders op onze website geplaatst worden. Deze cookies maken het mogelijk om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Als u deze cookies niet toestaat, zal u minder op jou gerichte advertenties zien.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Wanneer u gebruik maakt van onze website wordt automatisch om toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies wanneer dat relevant is. Cookies worden niet gebruikt zonder uw toestemming.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Creatief Schrijven vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Creatief Schrijven vzw. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16 - Diverse bepalingen

 

Intellectuele eigendom

De complete inhoud van de website inclusief teksten, alle visuele elementen als geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is de eigendom van de verkoper of de eigendom van diens leveranciers, verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze onderdelen zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Deze onderdelen mogen dan ook uitsluitend met de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper worden gebruikt.

 

Risico’s internet

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

 

Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte-  of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die  rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten.

 

De verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de Website, of het downloaden van materiaal van de Website.

 

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de koper en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde, of enige andere externe oorzaak.

 

Overmacht

In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden om verplichtingen na te komen. In dat geval kan de verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van de verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, ...


 

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

 

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Creatief Schrijven vzw, Gitschotellei 138, 2600 Antwerpen, info@creatiefschrijven.be, 03 229 09 90:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): 

Naam/Namen consument(en) : 

Adres consument(en) : 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]: 

Datum :


 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

bottom of page